Projekty

 

V současné době se naše společnost zabývá těmito projekty:

 

 

PROJEKT ZPRACOVÁVÁNÍ /BARVENÍ/ GRANULÁTU – výroba povrchů

Místo realizace

Projekt bude realizován v pronajatých prostorech v okrese Kladno, žadatel má s pronajímatelem uzavřenou nájemní smlouvu (viz příloha tohoto podnikatelského záměru) na dobu realizace i n a dobu udržitelnosti projektu. Realizace projektu bude probíhat v okrese s podílem nezaměstnaných osob vyšším, než je průměrný podíl nezaměstnaných osob v ČR.

Cíle projektu

Tento projekt dosahuje několika cílů:

 • Rozšíření dalších možností pro využití druhotné suroviny, respektive granulátu vzniklého likvidací ojetých pneumatik pomocí ozonu
 • Rozšíření dalšího inovativního materiálového využití odpadu pro výrobu stavebnin, rozšíření nabídky stavebních hmot pro realizaci různorodých povrchů, jak pochozích včetně sportovních a pojezdových, tak jako obkladová hmota pro odhlučňující panely, včetně renovace a zvýšení akustického útlumu stávajících panelových stěn, kde je i možno, díky širokým možnostem práce s barvami, jejich vhodnější pohledové umístění v krajině.
 • Využívání výsledků vývoje pro rozšiřování variant barvení a povrchových úprav granulátu pro dalších možností rozšiřování možností různorodých povrchů celé barevné škály.

Tento projekt realizuje nákupu strojního technologického vybavení určeného pro úpravu zrnitosti, barvení, doplňkovou povrchovou úpravu a přípravu pro finální míchání směsí dle specifikace požadovaného použití.

Inovativnost projektu

V České republice se nyní granulát získaný likvidací pneumatik drcením používá hlavně jako přídavek paliva, případně v menší míře jako doplněk asfaltových směsí, kdy při současném stavu možného barvení a úprav granulátu je minimum možného uplatnění, respektive zhodnocení.

Tento projekt významně rozšiřuje možnosti barvení, respektive barevné škály granulátu a dalších povrchových úprav a široce rozvíjí možnosti pro pokládky různých typů povrchů, jako jsou cyklostezky, parkovací plochy, sportovní plochy, pochozí cesty, včetně využití pro odhlučňovací panely, kdy umožňuje kombinace různých barev, včetně luminiscence a zároveň vodopropustnosti v závislosti na požadavky podloží a odvodňovacích systémů.

Unikátnost tohoto projektu spočívá ve významně rozšířených možnostech barvené škály finálního produktu včetně povrchových úprav granulátu získaného ozonovou metodou, které nejsou v současné době v tuzemsku na trhu.

Povrchy RubberKam Floor jsou vyrobené z gumy. resp. povrchově obarvené gumy a ve většině případů i polyuretanového pojiva. Pojivo dokonale obalí jednotlivé granule gumy, takže jsou zcela chráněné před další oxidací a jinými chemickými vlivy.

Díky pružnosti obou materiálů jsou povrchy RubberKam Floor odolné proti mrazu, horku a to bez ohledu na to, jestli se jedná o variantu propustnou nebo nepropustnou. Při nasáknutí vody do propustné vrstvy a následném zmrznutí nedojde k roztržení nebo popraskání povrchu a po následném rozmrazení není pozorovatelné poškození v celém objemu vrstvy.

Pokud je pojivo nepropustné, tak je povrch RubberKam Floor zcela odolný proti:

 • kyselým roztokům
 • zásaditým roztokům
 • solím
 • organickým rozpouštědlům
 • olejům

Velké plochy, ze kterých by bylo problematické odvádět srážkovou vodu, je vhodné řešit jako propustné (porézní) s tím, že propustný musí být i podklad. Dobře provedený propustný povrch RubberKam Floor může propustit až 700 mm srážek za hodinu. Tím je možné řešit problémy např. velkých parkovišť u nákupních center i proto, že pojivo pro tento účel může být tvrdé a povrch RubberKam tak získá vyšší pevnost.

Ukázka technologie přípravy směsí

Velkokapacitní míchací zásobník

víceúčelové míchací zařízení

 

PROJEKT RECYKLACE OJETÝCH PNEUMATIK OZONOVOU METODOU

Tento program je realizován s finanční pomocí Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v prioritní ose – PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“.

Název projektu: Experimentální vývoj ve společnosti EKAZ Praha a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004756

Předmětem projektu je výzkumný projekt společnosti EKAZ Praha a.s. spočívající ve vývoji prototypu linky na zpracování (recyklaci) ojetých pneumatik ozonovou metodou.

Místo realizace

Projekt je realizován v pronajatých prostorech v okrese Kladno, žadatel má s pronajímatelem uzavřenou nájemní smlouvu (viz příloha tohoto podnikatelského záměru) na dobu realizace i n a dobu udržitelnosti projektu. Realizace projektu bude probíhat v okrese s podílem nezaměstnaných osob vyšším, než je průměrný podíl nezaměstnaných osob v ČR.

Metoda zpracování pneumatik ozonovou metodou je unikátní v tom, že pracuje za několikanásobně nižší náklady na energii oproti běžnému zpracování pneumatik drcením a dále tím, že konečným výrobkem zpracování je čistá drť, kterou je možné částečně použít opět na výrobu pneumatik, nebo recyklovaného kaučuku a do dalších finálních výrobků – z toho vyplývá, že vyvinutá technologie, pokud budou projektem potvrzeny laboratorně ověřené výsledky, splňuje parametry technologie BAT, neboť recykluje kompletně celou pneumatiku, vyjma plátěného kordu (který je možné dále využívat jinými metodami). V České Republice se každoročně obměňuje cca 80 000 t pneumatik. V současné době jsou běžně ojeté pneumatiky likvidovány drcením. Tato drť je dále využívána jako palivo v cementárnách, nebo se vyváží jako palivo pro elektrárny do třetích zemí. Jeden kilogram této drtě má energetický obsah cca 40 MJ/kg. Je však nežádoucí likvidovat tímto způsobem pneumatiky nejen z pohledu energetického, ale hlavně z pohledu recyklace pryže, jako suroviny důležité pro další výrobu. Firma tímto způsobem posune významně svoji technickou a technologickou úroveň. Zároveň bezprostředně po zahájení ověřování a výzkumu prototypu chce pokračovat ve vývoji a výzkumu, a to vývojem zpracování drtě na finální výrobky. V současné době není v České Republice žádná podobná technologie, která by poskytovala tak kvalitní surovinu pro další výrobu a zpracování.

Velmi významný je projekt i v tom, že umožňuje úplnou recyklaci odpadu, který je ve vyjmenovaných odpadech v zákoně. Recyklace způsobem získání suroviny pro další výrobu bez zatížení životního prostředí je zásadní změnou proti běžnému drcení.

Současný stav

Na projektu je v současné etapě realizován postupný náběh a zkušební provoz jak jednotlivých částí technologie, tak i ladění celkového současného chodu linky, který má za úkol odhalovat případné nesoulady technologického kompletu, nalézat postupy k jejich řešení a odstraňování pro zajištění bezchybného provozu technologie. S tímto zároveň probíhá intenzivní spolupráce s VŠCHT Praha a ČVUT stavební fakultou na řešení rozvoje využitelnosti získaného granulátu, včetně vývoje jeho využití pro pokládku různých variant povrchů od pochozích, přes pojezdové a sportovní. Společnost EKAZ Praha realizuje vyhledávání možností uplatnění na stavebním trhu, kde se nabízí možnost realizace protihlukových stěn, pro které provádí zajištění atestů a ověření výrobků na Kloknerově ústavu ČVUT, fakultě stavební ČVUT a u pana profesora F. Lehovce na fakultě dopravní ČVUT.

Dnem 30.6.2019 došlo k řádnému a úspěšnému ukončení programu „Experimentální vývoj ve společnosti EKAZ Praha a.s.“.

Výsledkem tohoto programu je funkční prototyp technologické linky na zpracování (recyklaci) pneumatik s ukončenou životností ozonovou metodou, kdy po získání potřebné dokumentace pro provoz prototypu byla za účasti hlavních dodavatelů linky a zástupců ČVUT provedena funkční zkouška, prokazující rozpad (oddělení) pryže od zbytku pneumatiky (kov a textilní kord). Nyní na prototypu probíhá provoz pro získávání různých variant zkušebních vzorků pryžového granulátu, potřebných pro vývoj finálních produktů, využívajících tento granulát.

 

PROJEKT VÝVOJE INOVATIVNÍCH STAVEBNÍCH PRVKŮ A JEJICH VÝROBY S VYUŽITÍM KORDOVÉ VRSTVY, ZÍSKANÉ RECYKLACÍ OJETÝCH PNEUMATIK OZONOVOU METODOU (v realizaci)

Název projektu: Využití recyklovaných pneumatik pro výrobu akustických izolačních prvků

Registrační číslo projektu: FV40054

Předmětem projektu je výzkumný projekt společnosti EKAZ Praha a.s. spočívající ve vývoji prototypu linky na zpracování (recyklaci) ojetých pneumatik ozonovou metodou.

Specifikace předmětu projektu

Hlavním, stěžejním inovačním cílem tohoto projektu probíhajícího ve spolupráci s PolyKam s.r.o., KPJG s.r.o., ČVUT-fs Praha je výroba a dodávka inovativních stavebních prvků, jako jsou obkladové panely s vynikajícími akustickými vlastnostmi, včetně protipožárních, pro realizaci jak občanské, tak veřejné i soukromé infrastruktury, kdy na nové stavební prvky bude realizován další VaV pro další rozvoj možné využitelnosti.

Hlavní kategorie výrobků jsou:

 • požárně odolné tepelně izolující sendvičové panely pro
  izolaci budov
 • požárně odolné obkladové desky pohlcující zvuk

 

 

PROJEKT PROVEDENÍ STUDIÍ O VYUŽITELNOSTI PRYŽOVÉHO GRANULÁTU – realizováno

Tento program je realizován s finanční pomocí Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v prioritní ose – PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“.

Název projektu: Inovační voucher pro technologickou linku PERPETIS

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0008309

Předmětem tohoto projektu je technická spolupráce při posuzování technologické linky PERPETIS z hlediska posouzení možností využití získaného granulátu.

Na projetu budou provedeny následující výzkumné činnosti:

 • devulkanizace granulátu s přípravou recyklované praže
 • příprava gumoasfaltů na bázi pryžového granulátu
 • příprava kompozitních materiálů s výběrem vhodných aditiv a fixačních flexibilních polymerů
 • měření fyzikálních a mechanických vlastností získaných produktů
 • návrhy technologií na uvedené produkty, pracovní podmínky, ekonomické zhodnocení

Realizační partner projektu:

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

pracoviště:

Technopark Kralupy VŠCHT Praha

Žižkova 7

278 01, Kralupy nad Vltavou